หลักสูตร การติดตั้ง VM WARE สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร(สำหรับเจ้าหน้าที่)


แบบทดสอบ : ก่อนเรียน   
หัวข้อ 1 :   การติดตั้ง VM WARE สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร(สำหรับเจ้าหน้าที่)ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
แบบทดสอบ : หลังเรียน