หลักสูตร ติวเนื้อหารายวิชาด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ก่อนสอบปลายภาค


หัวข้อ 1 :   ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   ความหลากหลายของสัตว์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   หลักของอาร์คิมิดีสต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   สมดุลเคมีในระบบแก๊สต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   ของเหลวและสารละลายต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   เคมีสิ่งแวดล้อมต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   การเกิดภาพต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   การหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตต้องเข้าสู่ระบบก่อน