หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining


หัวข้อ 1 :   อบรมวันที่ 1 เวลา 09.00 - 10.30 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   อบรมวันที่ 1 เวลา 10.45 - 12.00 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   อบรมวันที่ 1 เวลา 13.00 - 14.30 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   อบรมวันที่ 1 เวลา 14.45- 16.30 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   อบรมวันที่ 2 เวลา 09.00 - 10.30 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   อบรมวันที่ 2 เวลา 10.45 - 12.00 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   อบรมวันที่ 2 เวลา 13.00 - 14.30 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   อบรมวันที่ 2 เวลา 14.45- 16.30 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   อบรมวันที่ 3 เวลา 09.00 - 10.30 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   อบรมวันที่ 3 เวลา 10.45 - 12.00 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 11 :   อบรมวันที่ 3 เวลา 13.00 - 14.30 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 12 :   อบรมวันที่ 3 เวลา 14.45- 16.30 น.ต้องเข้าสู่ระบบก่อน